სარეგისტრაციო ფორმა სოციალური დახმარების მისაღებად

სოციალური დახმარების მიღებისათვის აუცილებელია სრულად გაეცნოთ სოციალური დახმარების მისაღებად წარმოსადგენი საჭირო დოკუმენტაციის ჩამონათვალს, რომელიც ქვემოთ არის მოცემული.
კონსულტაციის აუცილებლობის შემთხვევაში შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა და მერიის თანამშრომლები აუცილებად დაგეკონტაქტებიან.
შეიყვანეთ ქართული ასოებით
შეიყვანეთ ქართული ასოებით

სოციალური დახმარების მიმღებთა (ბენეფიციართა) კატეგორიები და დახმარების მისაღებად წარმოსადგენი საჭირო დოკუმენტაცია

მუხლი 6. მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე გარდაცვლილ ვეტერანთა ოჯახების დახმარების პროგრამა(ვეტერანის გარდაცვალებისას)
1. ომის მონაწილე ვეტერანის გარდაცვალებისას ვეტერანის ოჯახის უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა (ოჯახის სრულწლოვანი, ქმედუნარიანი წევრი ან ოჯახის ნდობით აღჭურვილი პირი) მერიაში უნდა წარმოადგინოს
ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) გარდაცვლილი ვეტერანის პირადობის, ომის მონაწილის ბარათის და გარდაცვალების მოწმობის ასლები;

დ) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.

მუხლი 7. გარდაცვლილ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა
1. აბაშის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირის გარდაცვალებისას, გარდაცვლილის ოჯახის წევრმა მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში დაბადების ან ქორწინების მოწმობის ასლი);

გ) გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის პირადობის, სტატუსის და გარდაცვალების მოწმობის ასლები;

დ) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.

მუხლი 8. სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების დახმარების პროგრამა
1. აბაშის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარის გარდაცვალებისას ოჯახის წევრმა ან უფლებამოსილმა პირმა მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში დაბადების მოწმობის, ქორწინების მოწმობის ან მემკვიდრეობის ცნობის ასლი);

გ) გარდაცვლილი სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარის პირადობის და გარდაცვალების მოწმობის ასლები;

დ) სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ბენეფიციარის თაობაზე ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან;

ე) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.

მუხლი 9. მეორე მსოფლიო ომის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე ვეტერანების და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების პროგრამა
1. დახმარების მისაღებად აბაშის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულმა ომის მონაწილე ვეტერანმა ან მისი ოჯახის უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა (ოჯახის სრულწლოვანი, ქმედუნარიანი წევრი ან ოჯახის ნდობით აღჭურვილი პირი) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების უფლებამოსილმა პირმა მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი;

დ) ვეტერანის მოწმობის ასლი (აბაშის მუნიციპალიტეტის კოდით);

ე) ომში დაღუპულის ოჯახის უფლებამოსილი წევრის დამადასტურებელი დოკუმენტის (მოწმობის) ასლი;

ვ) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.

მუხლი 10. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა
1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის მშობელმა (ან მეურვემ) მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) მშობლის (მეურვე/მზრუნველი) პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;

დ) ბავშვის შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს აბაშის განყოფილებიდან);

ე) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.

მუხლი 11. ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა
1. ახალშობილის ოჯახმა, რომელიც რეგისტრირებულია მუნიციპალიტეტში შეეძინებათ პირველი, მეორე, მესამე და მეტი შვილი, მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები;

გ) ბავშვის(ბავშვების) დაბადების მოწმობის ასლები;

დ) ქორწინების მოწმობის ასლები (არსებობის შემთხვევაში);

ე) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.

მუხლი 12. დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარების პროგრამა (0-დან 18 წლის ასაკამდე)
1. დედ-მამით ობოლი ბავშვის მეურვემ მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) მეურვის/მზრუნველის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;

დ) ბავშვის შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს აბაშის განყოფილებიდან;

ე) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.

მუხლი 13. მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების დახმარების პროგრამა (0-დან 18 წლის ასაკამდე)
1. მარჩენალდაკარგული ბავშვის ერთ-ერთმა მშობელმა მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ბავშვის (ან ბავშვების) დაბადების მოწმობის ასლი;

დ) ბავშვის შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს აბაშის განყოფილებიდან);

ე) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.

მუხლი 14. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების პროგრამა
1. ბენეფიციარმა,(ან ოჯახის სრულწლოვანმა წევრმა) რომლის სამედიცინო მომსახურება ნაწილობრივ ფინანსდება ან არ ფინანსდება, მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ–ფორმა№100/ა;

დ) ინვოისი /ანგარიშ-ფაქტურა;

ე) კალკულაცია (საჭიროების შემთხვევაში);

ვ) საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის დეპარტამენტის ან კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილის ასლი (გეგმიური სამედიცინო მომსახურებისას);

ზ) დაბადების მოწმობის ასლი(საჭიროების შემთხვევაში);

თ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან(არსებობის შემთხვევაში);

ი) შესრულებული სამედიცინო მომსახურებისას: ცნობა ან სხვა დოკუმენტი (ხელშეკრულება, შეთანხმება) სამედიცინო დაწესებულებიდან, გადასახდელი თანხის დავალიანების (გადავადების) თაობაზე.

2. პროგრამა ითვალისწინებს ბენეფიციარების სამედიცინო მომსახურების იმ წილის დაფინანსებას ან თანადაფინანსებას, რაც არ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით, სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამით, ან/და კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ.

3. ამ პროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარები, მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირები.

4. სამედიცინო მომსახურების პროგრამით ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევათ წელიწადში ერთჯერ, ერთგვარ სამედიცინო მომსახურებაზე (მაგ: მაღალ ტექნოლოგიური გამოკვლევა, გამოკვლევა, ქირურგიული მკურნალობა, სხივური თერაპია და სხვა). გარდა 0-დან 5 წლის ასაკის ბავშვებისა, ონკოავადმყოფებისა და ბენეფიციარებისა, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში და გააჩნიათ სარეიტინგო ქულა 0-დან 200.000 -ის ჩათვლით.

5. ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან ბავშვები 0-დან 18 წლამდე და შშმ პირები 18 წლის ასაკის ზემოთ, რომლებიც საჭიროებენ აბილიტაციას/რეაბილიტაციას სპეციალიზირებულ ან სამედიცინო დაწესებულებებში.

6. ამ პროგრამით არ დაფინანსდება:

ა) საზღვარგარეთ გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები;

ბ) სანატორიულ-კურორტული მომსახურება;

გ) ესთეთიკური ქირურგია, კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული;

დ ) საკეისრო კვეთა და ფიზიოლოგიური მშობიარობა;

ე) ალკოჰოლიზმით, ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედებით გამოწვეული და სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების მკურნალობა;

ვ)ინსტრუმენტული გამოკვლევები (ელექტროკარდიოგრაფია, ექოსკოპია, რენტგენოსკოპია, რენტგენოგრაფია) გარდა covid-19 გადატანილი ბენეფიციარებისა, ,,C” ჰეპატიტის ელმინაციის სახელმწიფო პროგრამასთან დაკავშირებული გამოკვლევებისა და მონიტორინგისა;

ზ) ლაბორატორიული გამოკვლევები(სისხლი, შარდი, ღვიძლის ფუნქციური სინჯი, ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური სინჯი) გარდა covid-19 გადატანილი ბენეფიციარებისა, ,,C” ჰეპატიტის ელმინაციის სახელმწიფო პროგრამასთან დაკავშირებული გამოკვლევებისა და მონიტორინგისა;

თ) თვალის რეფრაქციული ქირურგია, თვალის ლაზერული ქირურგია გარდა რქოვანის გადანერგვისას, კორექცია, სიელმის ქირურგიული მკურნალობა;

ი) არჩეული, აყვანილი ექიმი, ექიმის ჰონორარი. არჩეული თვალის ბროლი;

კ) იმ შემთხვევაში თუ გაწეული სამედიცინო მომსახურების საფასური ბენეფიციარის მხრიდან გადახდილია.

მუხლი 15. ასი წლის და ასზე უხნესი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა
1. უხუცესმა ან მისი ოჯახის უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა (ოჯახის სრულწლოვანი, ქმედუნარიანი წევრი ან ოჯახის ნდობით აღჭურვილი პირი) მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) უხუცესის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) უხუცესის ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი საჭიროების შემთხვევაში;

დ) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.

მუხლი 16. სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა (ხანძარი, ქარი, წყალდიდობა)
1. სტიქიის შედეგად (ხანძარი, ქარი, წყალდიდობა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ საცხოვრებელზე მიყენებული ზარალისათვის დაზარალებულმა მოქალაქემ მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) ხანძრის შემთხვევაში – ცნობა (აქტი)სამეგრელო-ზემო სვანეთის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამმართველოს ქ. აბაშის სახანძრო-სამაშველო განყოფილებიდან. სხვა სტიქიისას- შესაბამისი კომისიის (სამუშაო ჯგუფის) აქტი (ოქმი);

დ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი;

ე) განადგურებული საცხოვრებლის ფოტოსურათი;

ვ) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი;

ზ)ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან განმცხადებლის საცხოვრებელი ფართის საკუთრების რეგისტრაციის თაობაზე (არსებობის შემთხვევაში);

თ) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.

2. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლის სრულად განადგურებისას ან როდესაც სტიქიისგან საცხოვრებელი უვარგისია საცხოვრებლად.

მუხლი 17. მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი შვილი 0-დან 18 წლის ასაკამდე) დახმარების პროგრამა
1. ოჯახმა, რომელსაც ჰყავს 3 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი, მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები;

გ) ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები;

დ) ქორწინების მოწმობის ასლები (არსებობის შემთხვევაში);

ე) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.

მუხლი 18. ყრუ-მუნჯებისა და ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეების დახმარების პროგრამა
1. ამ პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარმა, მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) შესაბამისი სტატუსის დოკუმენტის ასლი ან ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან;

დ) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.

მუხლი 19. მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის (I ჯგუფი) მქონე პირების დახმარების პროგრამა
1. ბენეფიციარმა, რომელიც არის მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (ან მისი ოჯახის წევრმა) მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) შესაბამისი სტატუსის დოკუმენტის ასლი ან ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან;

დ) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.

მუხლი 20. დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა
1. ბენეფიციარმა, რომელიც სარგებლობს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით და გადაადგილდება პროცედურის ჩასატარებლად, მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ)სამედიცინო დაწესებულებიდან გაცემული ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ–ფორმა№100/ა;

დ) განმცხადებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი.

2. აღნიშნული დოკუმენტაცია წარმოსადგენი იქნება ყოველთვიურად.

მუხლი 21. თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა
1. ამ პროგრამით ისარგებლებენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახები ან პირი, რომელთა საცხოვრებელი სახლი, სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევების და სხვა გარემოებების გამო დაინგრა, დაიწვა ან არის ავარიული ნგრევადი, სიცოცხლისათვის საშიში. ასევე პირები რომლებიც გახდნენ ძალადობის მსხვერპლნი.
2. ფორსმაჟორის შემთხვევაში დაზარალებული ოჯახის (მოქალაქის) სასტუმროში განთავსება და დაბინავების ხარჯები ანაზღაურდეს ამ პროგრამის ფარგლებში, გონივრულ ვადაში, ალტერნატიული ფართის მოძიებამდე.

3. პროგრამის მონიტორინგს აწარმოებს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.

4. ამ პროგრამის ფარგლებში მოქალაქემ მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება მერის სახელზე;

ბ) პირადობის მოწმობის ასლი ;

გ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან განმცხადებლის საცხოვრებელი ფართის საკუთრების რეგისტრაციის თაობაზე(არსებობის შემთხვევაში);

დ) აქტი (ცნობა) სამეგრელო-ზემო სვანეთის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამმართველოს ქ. აბაშის სახანძრო – სამაშველო განყოფილებიდან. სხვა სტიქიისას- შესაბამისი კომისიის(სამუშაო ჯგუფის) აქტი(ოქმი);

ე) შესაბამისი კომისიის (სამუშაო ჯგუფის) დასკვნა (აქტი) როდესაც სახლი ავარიულია;

ვ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათი;

ზ) ქირავნობის ხელშეკრულება ნოტარიულად დამოწმებული ბენეფიციარსა და გამქირავებელს შორის;

თ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, რომელიც ადასტურებს გამქირავებლის სახელზე საცხოვრებელი ფართის საკუთრების რეგისტრაციის ფაქტს;

ი) ძალადობის მსხვერპლის შემთხვევაში შემაკავებელი ან დამცავი ორდერი;

კ) გამქირავებლის საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი;

 

მთლიანი დოკუმენტის გადმოსაწერად დააჭირეთ ლინკს:
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content