საკრებულოს N3 სხდომა

28 დეკემბერს აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N3 სხდომა გაიმართა.
სხდომას უძღვებოდა საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი გელა ხოშტარია.
საკრებულოს წევრებმა განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები:
1. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის შოთა ჭანტურაიას უფლებამოსილების ცნობის შესახებ.
მომხს:ტ: ხოშტარია
2. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების , თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 იანვრის #2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მომხს. ტ. ხოშტარია
3. აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა )უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესისა და ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 აპრილის #17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მომხს. ტ.ხოშტარია
4. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების და მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ.
მომხს. დ.ცანავა
5. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის #36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მომხს. დ.ცანავა
6. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
მომხს. დ. ცანავა
7. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. მომხს. დ.ცანავა
8. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის , ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
მომხს. დ.ცანავა
9. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
მომხს. დ.ცანავა
10. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის და ურბანული განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
მომხს. დ.ცანავა
11. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის # 20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მომხს. დ.ცანავა
12. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
მომხს. დ.ცანავა
13. აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამების ,ინოვაციების და ტექნოლოგიების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
მომხს. დ.ცანავა

14 .აბაშის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა და დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ.
მომხს. მ. თელია

15. .„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018-2022 წლების მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის
დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 12 მარტის #5
განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხს. დ.თოფურია

გამოგვიწერეთ
გვიყურეთ
მოგვწერეთ
RSS
Skip to content